Weergave details
Help
 
Detail mailen
 
Verzenden
 
Detail printen
 
 
Opnieuw zoeken - Weergave detail
BestandsnummerSAGV050.1
Archiefvormer/ArchieftitelArchief van het dorpsbestuur Laren
Datering1687-1807
Rubriek3.01.04 Maken van plaatselijke verordeningen en keuren
Itemnummer2
BeschrijvingRegister houdende:> Besluit van buurmeester en schepenen houdende bepaling van de schooltijden, 13 november 1687> Akte van benoeming door buurmeester en schepenen van Jan Lubbert Jooresen als diender en dorpsbode, 1689-1696 (pp. 2-4)> Staat van gebruikers van de Laardermaat, 1691 (p. 5-23)> Lijst van onroerende goederen gelegen onder jurisdictie van Laren, behorende aan geestelijke - en armeninstellingen die voor de helft vrijgesteld zijn van betaling van de 100ste penning, 1693 (pp. 25-26)> Lijst van verpachte landerijen opgemaakt ten behoeve van de verponding, 1693 (p. 27-31)> Lijst van inwoners opgemaakt naar aanleiding van het besluit van buurmeester, schepenen en raden houdende voorschriften betreffende de soort en het aantal brandbestrijdingsmiddelen per inwoner, 2 april 1696 (pp. 34-52)> Aantekening van de opbrengst van een landelijke collecte, 26 februari 1699 (p. 52)> Staat van dorpslasten met wijzigingen, 1697 (p. 53)> Aantekening van ontvangst van Blaricum van twee derde van de kosten van wederopbouw van de pastorie te Laren, [1699] (p. 55)> Akte van benoeming voor een jaar van Cornelis Reyersen tot diender en dorpsbode, 12 juli 1688 (p. 57)> Staat van dorpslasten, 25 april 1701 (p. 59)> Verordening op de brandpreventie en het ijken tevens houdende instructie voor de brandmeesters. Met latere aanvullingen, 5 december 1707 (pp. 62-64)> Besluit over 'het rondgaan met armendoosjes', 23 januari 1708 (p. 65)> Besluit door schout, buurmeester, raden en kerkmeesters tot eervol ontslag van Claas Adriaansen als koster, voorzanger en schoolmeester, 1 april 1708 (p. 66)> Lijst van personen die recht op gebruik van de Meent hebben, 17 mei 1708 (pp. 67-70)> Akte van benoeming door schout, buurmeesters, schepenen en raden van Claas Bak tot koster, voorzanger en schoolmeester. Met instructie, c. 1708 (pp. 71-72)> Besluit van schout, buurmeesters, schepenen en raden houdende verbod in de boomgaard in de Biesen bomen te beschadigen en sloten en greppels te dempen, 30 mei 1712 (pp. 75-76)> Besluit van buurmeester, schepenen en raden houdende toezegging aan Huizen van de betaling van de helft van de kosten wanneer Geertje Maas en haar zoon Jacon in armoede komen te vervallen, 23 november ... (p. 77)> Lijst van dorpslasten, 1720, 1721 (pp. 78-79)> Akte van benoeming voor een jaar door schout, buurmeesters, schepenen en raden van Mijns Guertsz. de Wit tot diender en dorpsbode, 22 januari 1720 (p. 81)> Besluit van buurmeester, schepenen en raden tot benoeming van de schout tot afslager, 24 maart 1721 (pp. 84-86)> Besluit van schepenen houdende opdracht aan de buurmeester het verpondingskohier goed bij te houden, 27 februari 1738 (p. 87)> Proces-verbaal van erfscheiding tussen het erf van Cornelis Zoon en de Meent, 9 februari 1729 (p. 91)> Akte van borgstelling door Jan Jacobsz. Stompert voor Jannetje Jans, Hendrik Wijkerman en hun kinderen, 9 februari 1728; met aantekening van de verlening van de geldigheid van het besluit, 20 maart 1730> Besluit houdende verplichting aan de herder te melden indien men land waar knollen in zitten wil ploegen of eggen, 10 november 1730> Besluit van schout, schepenen en raden houdende bepaling dat bedelaars en landlopers alleen in de nacht van donderdag op vrijdag in Laren mogen verblijven en dat op vrijdag alleen blinden, kreupelen en ouderen mogen bedelen, 5 april 1729. Met aanvullend besluit houdende bepaling dat ingezetenen alleen op donderdagnacht verblijf aan bedelaars mogen verschaffen, 15 september 1733 (p. 33)> Besluit van schout, buurmeester, schepenen en raden houdende verdeling van de Eng tussen Rut Lourensz. en Egbert van Loggum, 9 mei 1729 (pp. 95-96)> Besluit van buurmeester, schepenen en raden houdende verplichting voor ingezetenen een emmer te hebben ter bestrijding van brand, 9 september 1730 (p. 97)> Notulen van de vergadering van schout, buurmeester en schepenen van, 11 oktober 1730 (p. 98)> Proces-verbaal van erfscheiding van het erf van Jacob Vos, 20 maart 1734> Aantekening betreffende bomen die op gemeentegrond staan met vermelding van locatie, 18 maart 1734 (p. 105)> Akte houdende bepaling dat de stukken grond tussen de erven van Jan Claasen Smit en Jan Lamberts Majoor de Oude gemeenschappelijk moeten blijven, 22 juni 1795 (p. 106)> Proces-verbaal van erfscheiding tussen de erven van Tijmen Jacobsz. en Hendrik Wickerman, 23 november 1734 (p. 106)> Aantekening wegens het transporteren door de buurmeester aan Steven de Jager van 2 schepel land achter Twelo en 2 schepel land op Langeraack, 9 september 1737 (p. 108)> Akte van borgstelling van Claas Jansz. en Teunis Claazen van den Brink en Albert van den Koppel voor Helena Catharina Bak, 17 januari 1799 (p. 108)> Akte van borgstelling van Claas Willem Pandelaar voor Catrijntje van Mastrigt, 17 december 1739 (p. 109)> Proces-verbaal van opmeting door schout, buurmeester en schepenen van de hofstede van Magchiel Huijberts, tevens houdende de bepaling dat de omliggende grond voor 6 jaar aan hem wordt verpacht voor 6 stuivers per jaar, 10 mei 1740 (p. 110)> Aantekening betreffende de locatie van bomen staande op gemeentegrond, c. 1745 (p. 111)> Verordening op de brandpreventie en het ijken, tevens houdende instructie voor de brandmeesters, 25 februari 1744 (pp. 113-117)> Besluit van schout, buurmeester en schepenen houdende het verbod aan herders van het ooster- en het zuidereind om elkaars grondgebied te beweiden, 14 juni 1751 (p. 119)> Besluit van schout, buurmeester, schepenen en raden houdende aanzegging aan de buurmeester dat hij de ingezetenen die hun verponding te laat betalen, moet overgeven aan de deurwaarder, 1 januari 1762> Aantekeningen betreffende het kapitaal, 1765, 1773 (p. 124)> Aantekening betreffende de kosten in het geschil van de buurmeester en regenten met de burgemeester en regeerders van Naarden en de buurmeester en regenten van Hilversum, Blaricum en Huizen, c. 1772 (p. 125)> Reglement op de armen die ondersteund worden uit de armenkas, vastgesteld door schout, buurmeester en raden, 5 december 1772 (p. 126-127)> Besluit door schout en gerecht houdende instructie voor de schoolmeester, koster en voorzanger, 8 december 1772 (pp. 128-129)> Verordening vastgesteld door schout en gerecht op het maken van publieke werken, 24 maart 1772 (pp. 130-131)> Besluit van buurmeester en schepenen betreffende invoer van met veepest besmet vee en vlees, 30 april 1774 (p. 132)> Akte van overeenkomst voor schout en schepenen met Lambert Claasz. en Jan Lamberts Majoor, voogden over Hendrik Jan Daamen, houdende hun verklaring dat zij hem zijn erfdeel zullen geven en een goede opvoeding, 27 april 1733 (p. 133)> Proces-verbaal van erfscheiding door buurmeester, schepenen en kerkmeester tussen het erf van Otto Gerrit Smit en grond van de kerk, 8 maart 1774> Proces-verbaal van schouw door buurmeester en schepenen over het nieuw gebouwd gedeelte van een huis, 18 maart 1774 (p. 134)> Besluit van schout, buurmeester en schepenen houdende goedkeuring voor de kerkmeesters van Laren om alle middelen aan te wenden om de kerkmeesters van Blaricum te dwingen de helft van de kosten voor het bouwen van een keuken in de pastorie te Blaricum voor hun rekening te nemen, 6 februari 1775 (p. 136)> Lijst van ingezetenen wonende aan de Breeweg en de Doodweg voor wier huizen heggen staan die gesnoeid moeten worden, c. 1780 (p. 137)> Akte van borgstelling voor buurmeester en gerecht door Willem Pieter Zwanikken voor Mietje Pieters Pelt uit Utrecht, 30 mei 1781> Besluit van schout, buurmeesters, raden en schepenen tot het houden van een bidstonde elke derde woensdag om de maand, tussen 7 en 8 uur 's avonds, 11 juni 1782 (p. 142)> Afschrift van akte van benoeming door de municipaliteit van Hendrina ... tot vroedvrouw. Met instructie, 1 mei 1799 (p. 144)> Akte van benoeming door de municipaliteit van Lubbert Schouten om kippen dood te schieten die zich buiten het erf van hun eigenaar bevinden, 5 september 1799 (p. 146)> Aantekeningen betreffende de opbrengst van de verkoop van snoeihout en aanplant van bomen, 1802, 1807 (p. 147)> Aantekening betreffende betaling van 6 gulden door Corn. Bakker de Oude wegens het snoeien van bomen, 11 mei 1790 (p. 147)> Proces-verbaal van erfscheiding door schout en schepenen (pp. 148-149)> Aantekeningen door de secretaris houdende mededeling dat over 7 jaar opnieuw akten van indemniteit voor Isak Jansen en Barend Olyslager moeten worden aangevraagd, 1803, 1805 (p. 150)> Processen-verbaal van opmeting van bomen, 21 februari 1805 (p. 151)> Lijst van eigenaren van hooiland met vermelding van de grootte van de percelen opgemaakt ten behoeve van de verponding (p. 155)> Aantekeningen betreffende de afdracht door de gadermeester van verpondingsgeld aan de gemeente, 1694-1709 (pp. 157-166)
Overige opmerkingenDe registers met magazijnnummers 1, 2, 452 uit de periode 1687-1813 bevatten voor deze periode stukken die op alle terreinen van belang zijn.
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
 
Link naar dit object: